Trening

Zadanie 1

Listonosz ma za zadanie dostarczyć pocztę pod podane adresy. Porusza się ze średnią prędkością
5 km/h oraz spędza przy każdym punkcie adresowym 2 min. Oblicz jaki czas zajmie mu dostarczenie wszystkich listów, jeśli będzie się poruszał po najbardziej optymalnej trasie. Wynik podaj w godzinach i minutach. Należy przyjąć, że jeden punkt adresowy to jeden list. Trasa listonosza zaczyna i kończy się w punkcie poczta.

Zadanie 2

Na podstawie udostępnionych danych utwórz kwerendę SQL zwracającą 5 stolic położonych najbliżej Warszawy. Jako rozwiązanie podaj użytą kwerendę oraz listę zawierającą nazwy 5 stolic, posortowane w kolejności od najbliższej do najdalszej.

Informacja dodatkowa:

Dane są w języku angielskim, nazwy miast przechowywane są w kolumnie NAME; w kolumnie FEATURECLA wartość Admin-0 capital określa stolicę. Geometria zapisana jest w polu GEOMETRY. Odległość wyrażona jest w stopniach.

Zadanie 3

Na podstawie dwóch plików wektorowych – Specjalny Obszary Ochrony (SOO) i powiaty należy wskazać  liczbę SOO leżących dokładnie w dwóch powiatach oraz liczbę tych powiatów.

Zadanie 4

Podaj numery punktów (warstwa punkty), które będą widoczne z wieży widokowej o wysokości 25 metrów ustawionej w pozycji X:175165.211oraz Y: 590863.648 (układ 1992).

Uwaga: rozdzielczość rastrów wykorzystywanych w trakcie analiz ustaw na 5m; wykorzystaj liniową metodę interpolacji w trakcie tworzenia NMT w postaci rastra.

Dane:

  • lasy w postaci .shp (atrybut określający wysokość: HIGH),
  • NMT w postaci TIN,
  • punkty w postaci .shp (atrybut określający numer: NUMER).

Zadanie 5

W folderach znajdują się warstwy z obiektami poligonowymi. Przygotuj narzędzie automatyzujące wyszukiwanie wszystkich warstwy zawierających w nazwie „OK”, które następnie połączy pochodzące z nich dane w jedną  warstwę. Podaj sumaryczną powierzchnię obiektów z dokładnością do 1km2 oraz prześlij zrzut ekranu narzędzia automatyzującego.

Zadanie 6

Dane zostały opracowane w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Oblicz medianę w szeregu rozdzielczym przedziałowym dla biologicznych grup wieku (0-14, 15-64, 65-90). Dla uzyskanego wyniku przygotuj kartogram prezentujący 5 równych przedziałów wykluczając wartości zerowe.

TABLICA WZORÓW

Pozycja mediany

Oznaczenia:
n – to liczebność badanej zbiorowości

Mediana w szeregu rozdzielczym

Oznaczenia:
xio – dolna wartość przedziału mediany
poz.Me – to pozycja mediany
nisk-1- to liczebność skumulowana przedziału poprzedzającego przedział mediany
cio- to rozpiętość (szerokość) przedziału mediany
nio – liczebność przedziału mediany

Zadanie 7

Dla każdego obiektu liniowego z warstwy rzeki.shp obliczy spadek cieku od źródła do ujścia. Wartość spadku podaj w promilach. Do odczytu informacji o wysokości wykorzystaj plik rastrowy nmt.tif.

Jako odpowiedź podaj wartość minimalną i maksymalną spadku dla każdej z rzek z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.