Finał

Zadanie 3 – Wyszukanie sąsiadujących obiektów  (2 pkt)

Dane są dwie warstwy punktowe (tutaj). Dla każdego obiektu warstwy powiaty_centroidy.shp” wyszukaj wszystkie obiekty warstwy „miejscowosci_lubelskie.shp” znajdujące się w odległości określonej przez wartość pola DYSTANS_KM (podana w kilometrach). W pole LICZBA warstwy „powiaty_centroidy.shp” należy wstawić liczbę znalezionych punktów, a w DYSTANS_SR średnią odległość danego obiektu od tych punktów wyrażoną w kilometrach. Zadanie należy wykonać w języku Python wykorzystując dostępne narzędzia programistyczne w aplikacji GIS. Wynikiem może być nowa warstwa z uzupełnionymi danymi lub zaktualizowana warstwa „powiaty_centroidy.shp”. Jako wynik podaj zrzut ekranowy obrazujący tabelę atrybutową zmienionej/utworzonej warstwy (wklejony do formatki).

Uwaga. Kod Pythona zostanie zweryfikowany przez sędziego.

 Zadanie 7 – Ślad GPS (2 pkt)

Wyznacz długość (w metrach), różnicę przewyższeń (w metrach) oraz średnie nachylenie (w %) podbiegu o największej różnicy wzniesień, który znajdował się na trasie Półmaratonu we Wrocławiu. Wyniki podaj z dokładnością do (kolejno) 1m, 0.1m oraz 0.01%.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 8 – Transport  (2 pkt)

Na podstawie załączonych warstw dobierz w pary miejsca postoju samochodów ciężarowych i miejsc załadunku (jeden samochód do jednego ładunku) w taki sposób, żeby łączna długość tras dojazdu wszystkich pojazdów była najmniejsza. Podaj tę długość z dokładnością do 5 m.

Dane: TUTAJ

Zadanie 9 – Spływ kajakowy  (4 pkt)

Dwie grupy przyjaciół planują spływ kajakowy ze wspólnym ogniskiem na koniec. Potrzebują zatem dwóch tras spływu. W przyszłym roku zamierzają powtórzyć spływ zamieniając się trasami, więc trasy nie powinny się pokrywać (nie chcą w przyszłym roku płynąć fragmentami trasy, którymi płyną w tym roku). Spływ ma trwać trzy dni, a planowany dzienny dystans to 15-25 kilometrów. Znajdź najlepszą możliwą parę tras.

Dokładne warunki, które muszą spełniać znalezione trasy wymienione są poniżej.

* Obie trasy zaczynają się u źródeł pewnej rzeki.
* Trasy kończą się w tym samym miejscu (wspólne ognisko).
* Trasy nie pokrywają się na żadnym odcinku.
* Na żadnym odcinku żadna trasa nie wiedzie w górę rzeki.
* Obie trasy mają długość nie mniejszą niż 45 km i nie większą niż 75 km.
* Różnica długości tras ma być jak najmniejsza (grupy powinny być przed ogniskiem tak samo zmęczone).

Trasy wiodą rzekami opisanymi w pliku “rzeki.shp”. Kolumna “do” w pliku oznacza identyfikator rzeki, której dopływem jest dana rzeka (-1 oznacza, że rzeka nie jest dopływem żadnej rzeki z pliku). Punkty danej rzeki są w pliku w kolejności zgodnej z kierunkiem spływu rzeki.

Jako rozwiązanie należy podać nazwy obu rzek, na których rozpoczynają się trasy.

Wskazówka: Zadanie programistyczne.

Dane: TUTAJ

Zadanie 10 (2 pkt)

Zautomatyzuj proces wycinania rastra w oparciu o warstwę poligonową. Plik rastrowy (numeryczny model terenu) potnij w oparciu o siatkę, która jest w postaci warstwy poligonowej (skorowidze mapy 1:10000). Wycięte fragmenty rastra powinny przyjąć nazwę godła przypisanego do poligonu wycinającego raster. Jako wynik prześlij zrzut ekranowy „narzędzia” automatyzującego.

Dane