Finał

Zadanie 1 – Ortodroma i loksodroma  (3 pkt)

Zaplanowano podróż statku przez Ocean Atlantycki z Brestu we Francji do St. John’s na Nowej Funlandii. Podróże oceaniczne planuje się po ortodromie (linii geodezyjnej) przy czym w tym przypadku, ze względu na sytuację pogodową oraz zagrożenie lodowe na północnym Atlantyku, zdecydowano się nie przekraczać równoleżnika 50°. W rezultacie zaplanowana trasa przebiega w trzech odcinkach: – ortodroma od Brestu do przecięcia z równoleżnikiem 50° – loksodroma po odcinku równoleżnika 50°  – ortodroma od ponownego przecięcia z równoleżnikiem 50° do St. John’s. Jaka jest sumaryczna długość zaplanowanej trasy? O ile dłuższa jest zaplanowana trasa od trasy całkowicie po ortodromie?

Dane do zadania: TUTAJ

Zadanie 2 – Mosty i tunele   (4 pkt)

Pomiędzy punktami A i B na mapie DEM zaprojektowano linię kolejową.  Linia ma mieć stałe nachylenie i biec po linii prostej. Most i tunel budujemy gdy wysokość linii różni się o więcej niż 10m od wysokości terenu. Podaj liczbę mostów i liczbę tuneli, które trzeba wybudować. Jak długi będzie najdłuższy z tuneli i najdłuższy z mostów?

Dane do zadania: TUTAJ

Zadanie 3 – Wyszukanie sąsiadujących obiektów  (2 pkt)

Dane są dwie warstwy punktowe (tutaj). Dla każdego obiektu warstwy powiaty_centroidy.shp” wyszukaj wszystkie obiekty warstwy „miejscowosci_lubelskie.shp” znajdujące się w odległości określonej przez wartość pola DYSTANS_KM (podana w kilometrach). W pole LICZBA warstwy „powiaty_centroidy.shp” należy wstawić liczbę znalezionych punktów, a w DYSTANS_SR średnią odległość danego obiektu od tych punktów wyrażoną w kilometrach. Zadanie należy wykonać w języku Python wykorzystując dostępne narzędzia programistyczne w aplikacji GIS. Wynikiem może być nowa warstwa z uzupełnionymi danymi lub zaktualizowana warstwa „powiaty_centroidy.shp”. Jako wynik podaj zrzut ekranowy obrazujący tabelę atrybutową zmienionej/utworzonej warstwy (wklejony do formatki).

Uwaga. Kod Pythona zostanie zweryfikowany przez sędziego.

Zadanie 4 – Dane katastralne (2 pkt)

Oblicz wymiary mostu  widocznego na przedwojennej mapie katastralnej z 1885 r. Most jest przedstawiony za pomocą zakreskowanego pola liniami prostopadłymi do osi drogi.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 5 – Aeracja   (3 pkt)

W paczce aeracja_.mpk znajdują się następujące warstwy: 1) topo – ukształtowanie powierzchni terenu [m], 2) litologia – wydzielenia litologiczne stwierdzone na powierzchni terenu, 3) jeziora – woda na powierzchni terenu, 4) obszar – granica opracowania, 5) opady – suma roczna opadu atmosferycznego [mm/r].

Przy użyciu wzoru Witczaka i Żurek, oblicz czas przesączania wód podziemnych:
t_a=(m_a*w_o)/(P*w_ie )

gdzie:
t_a – czas przesączania przez strefę aeracji, [T]  [rok]
m_a – miąższość strefy aeracji, [L] [metr]
w_o – wilgotność objętościowa utworów litologicznych w strefie aeracji, [-]
P – roczna suma  opadu atmosferycznego [L*T-1][metr/rok]
w_ie – wskaźnik infiltracji efektywnej utworów litologicznych strefy aeracji [-].

Wartości w_ie  przypisane poszczególnym utworom litologicznym znajdują się w poniższej tabelce:
Litologia; w_o [%]; W_ie [-]
Gliny zwałowe; 26; 0,05
Piaski gliniaste; 21; 0,06
Piaski pylaste; 19; 0,07
Piaski drobnoziarniste; 14; 0,15
Piaski gruboziarniste; 12; 0,18
Piaski ze żwirami; 10; 0,25
Wody powierzchniowe  —— 

Lustro wód powierzchniowych i podziemnych układa się na stałej rzędnej 82,46 m n.p.m. Dla ułatwienia można przyjąć, że wszystkie utwory litologiczne są jednorodne i izotropowe oraz, że cała strefa aeracji w danym profilu jest zbudowana z utworów stwierdzonych na powierzchni terenu. Podczas analizy należy przyjąć rozmiar komórki rastra 2×2 m.

Pytanie: Jaką powierzchnię w hektarach zajmują obszary o czasie przesączania z przedziału <=163-200>= lat?

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 6 – Zmiana temperatury w latach 2003-2025 (2 pkt)

Oblicz różnicę temperatury maksymalnej między 2003 a 2013 rokiem a następnie ekstrapoluj tę informację do celów prognozy w 2025 roku. Jako wynik podaj średnią temperaturę dla całego rastra w 2025 roku.

Dane do pobrania: TUTAJ

 Zadanie 7 – Ślad GPS (2 pkt)

Wyznacz długość (w metrach), różnicę przewyższeń (w metrach) oraz średnie nachylenie (w %) podbiegu o największej różnicy wzniesień, który znajdował się na trasie Półmaratonu we Wrocławiu. Wyniki podaj z dokładnością do (kolejno) 1m, 0.1m oraz 0.01%.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 8 – Transport  (2 pkt)

Na podstawie załączonych warstw dobierz w pary miejsca postoju samochodów ciężarowych i miejsc załadunku (jeden samochód do jednego ładunku) w taki sposób, żeby łączna długość tras dojazdu wszystkich pojazdów była najmniejsza. Podaj tę długość z dokładnością do 5 m.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 9 – Spływ kajakowy  (4 pkt)

Dwie grupy przyjaciół planują spływ kajakowy ze wspólnym ogniskiem na koniec. Potrzebują zatem dwóch tras spływu. W przyszłym roku zamierzają powtórzyć spływ zamieniając się trasami, więc trasy nie powinny się pokrywać (nie chcą w przyszłym roku płynąć fragmentami trasy, którymi płyną w tym roku). Spływ ma trwać trzy dni, a planowany dzienny dystans to 15-25 kilometrów. Znajdź najlepszą możliwą parę tras.

Dokładne warunki, które muszą spełniać znalezione trasy wymienione są poniżej.

* Obie trasy zaczynają się u źródeł pewnej rzeki.
* Trasy kończą się w tym samym miejscu (wspólne ognisko).
* Trasy nie pokrywają się na żadnym odcinku.
* Na żadnym odcinku żadna trasa nie wiedzie w górę rzeki.
* Obie trasy mają długość nie mniejszą niż 45 km i nie większą niż 75 km.
* Różnica długości tras ma być jak najmniejsza (grupy powinny być przed ogniskiem tak samo zmęczone).

Trasy wiodą rzekami opisanymi w pliku “rzeki.shp”. Kolumna “do” w pliku oznacza identyfikator rzeki, której dopływem jest dana rzeka (-1 oznacza, że rzeka nie jest dopływem żadnej rzeki z pliku). Punkty danej rzeki są w pliku w kolejności zgodnej z kierunkiem spływu rzeki.

Jako rozwiązanie należy podać nazwy obu rzek, na których rozpoczynają się trasy.

Wskazówka: Zadanie programistyczne.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 10 (2 pkt)

Zautomatyzuj proces wycinania rastra w oparciu o warstwę poligonową. Plik rastrowy (numeryczny model terenu) potnij w oparciu o siatkę, która jest w postaci warstwy poligonowej (skorowidze mapy 1:10000). Wycięte fragmenty rastra powinny przyjąć nazwę godła przypisanego do poligonu wycinającego raster. Jako wynik prześlij zrzut ekranowy „narzędzia” automatyzującego.

Dane do pobrania: TUTAJ