Eliminacje

Zadanie 1 – 3 pkt

Znajdź zbiór gmin najbliższych ujęciu wody, do których sumarycznie dostarczono nie więcej niż 10 dam3 wody z tego ujęcia. Objętość dostarczonej wody (w dam3) znajduje się w kolumnie woda_dost. W zbiorze nie może znajdować się żadna gmina dalsza od jakiekolwiek gminy nieznajdującej się w zbiorze.

Jako odpowiedź podaj największą liczbę tych gmin oraz najdalszą z nich.

Autor korzysta z języka Python.

Zadanie 2 -3 pkt

Trzy osoby (ich położenie: osoby.shp) umówiły się w pewnym punkcie (spotkanie.shp). W linii prostej wszyscy mają od niego taką samą odległość. Biorąc pod uwagę nachylenie terenu oraz przeszkody (zakrzaczenia, plaża), wskaż, która osoba będzie pierwsza w umówionym miejscu? Weź pod uwagę czynniki zamieszczone w tabeli. W przypadku ich nakładania, sumuj opory ruchu (np. plaża i spadek 10-50%, ruch czterokrotnie wolniejszy). Należy przyjąć, że ruch w obie strony jest jednakowy.

Rodzaj terenu Opory ruchu
Zakrzaczenia Dwukrotne
Plaża Dwukrotne
spadek 0-10% Jednokrotne
spadek 10-50% Dwukrotne
spadek 50-100% Trzykrotne
spadek >100% brak możliwości przejścia
Morze brak możliwości przejścia

Jako odpowiedź podaj ID tej osoby.

Zadanie 3 – 3 pkt

Na podstawie załączonego pliku wskaż dwie sąsiadujące ze sobą gminy wiejskie najbardziej kontrastujące ze sobą pod względem zmiany gęstości zaludnienia w latach 1995–2017. Podaj różnicę zmiany gęstości ich zaludnienia w punktach procentowych. Należy przyjąć, że powierzchnie gmin nie uległy zmianie.

Jako odpowiedź podaj nazwy tych gmin i tę różnicę.

Zadanie 4 – 2 pkt

Na obszarze akwenu wodnego o nazwie Babina (blisko miasta Szczecin) przy pomocy echosondy wielowiązkowej zebrano dane batymetryczne. Otrzymano zestaw punktów głębokości w układzie Universal Transverse Mercator (plik dane_XYZ.txt).

Jako odpowiedź podaj:  

  1. Zakres badanego obszaru w układzie 2000: współrzędne graniczne X oraz Y
  2. Całkowitą objętość pomiędzy powierzchnią dna na badanym obszarze wodnym a poziomem odniesienia (zerowy poziom wody) – wykorzystaj model TIN; wynik podaj w metrach sześciennych.

Zadanie 5 – 4 pkt

Na podstawie udostępnionych danych utwórz kwerendę SQL zwracającą ranking miast pod względem ich populacji w danym kraju.

Jako rozwiązanie podaj użytą kwerendę (zawierającą nazwę kraju, nazwę miasta oraz pozycję w rankingu np. Poland|Warsaw|1; wynik posortuj wg nazwy kraju i pozycji miasta w rankingu (od największego do najmniejszego miasta)) oraz brzmienie wierszy numer 11, 13, 17, a także ostatniego z wyniku kwerendy (indeksowane od 1).

— Wskazówki:

Dane są w języku angielskim, nazwy państw przechowywane są w kolumnie SOVEREIGNT, nazwy miast w kolumnie NAME, a ich populacja w POP_MAX. Geometria zapisana jest w polu GEOMETRY.

Zadanie 6 – 2 pkt

Oblicz czas potrzebny do wejścia na Kopiec Kościuszki, zakładając, że wejście jest wg ścieżki zapisanej w pliku Trasa.shp oraz możliwości piechura są zależne od nachylenia trasy (001.txt). Układ opracowania 2000 pas 7.

Dane wysokościowe pobrano z bazy programu Copernicus, finansowanego przez UE.

Jako wynik podaj ten czas w minutach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Zadanie 7 – 2 pkt

Oblicz powierzchnię obszaru jaką widzi obserwator z wybranego punktu widokowego (obserwator.shp) wykorzystując załączony Numeryczny Model Pokrycia Terenu (podklad.jpg). Przyjmij, że obserwator mierzy 1,7 m i patrzy w kierunku północno-zachodnim, gdzie centralny punkt przypada na trzysta dziesiąty stopień azymutu geograficznego. Za wartość kąta widzenia człowieka przyjmuje się 140°.

Wynik podaj w hektarach oraz prześlij zrzut ekranu z widocznym zasięgiem widoczności. Margines błędu 0,4 ha.

Zadanie 8 – 4 pkt

Dany jest zestaw plików rastrowych, w których jest dużo braków danych (NoData), czasem całe wiersze lub kolumny. Należy wyznaczyć dwie liczby: suma kolumn, oraz suma wierszy możliwych do usunięcia z wszystkich plików łącznie – tak, by zachowane były wszystkie dane, a usunięte tylko jak największe marginesy wypełnione w całości przez NoData.

Przykład:

dla danych plików (“.” to NoData, “X” to dane):

……………

….XXX……..

……………

……………

…………X..

i

X.X.

.X..

….

Odpowiedź do przykładu powyżej – możliwe jest maksymalnie usunięcie łącznie dwóch wierszy i siedmiu kolumn.

Wszystkie pliki w zestawie są jednokanałowe. W żadnym pliku nie ma samych wartości NoData.

Jako wynik podaj dwie liczby – całkowitą liczbę usuniętych kolumn i całkowitą liczbę usuniętych wierszy.

Autor korzysta z języka Python.

Zadanie 9 – 4 pkt

Na podstawie danych z pliku wojewodztwa.shp znajdź liczbę czwórek województw takich, że żadne dwa z czwórki nie graniczą ze sobą. Przez czwórkę rozumiemy czteroelementowy zbiór (kolejność w czwórce nie ma znaczenia). Przykładem takiej czwórki może być:

  • małopolskie,
  • lubelskie,
  • opolskie,
  • lubuskie.

Dane w pliku są uproszczone  – wszystkie województwa reprezentowane są przez pojedyncze poligony.

Jako odpowiedź podaj liczbę znalezionych czwórek.

Autor korzysta z języka Python.

Zadanie 10 – 3 pkt

Grupa geoinformatyków pracuje nad implementacją modelu stateczności zboczy. W pierwszym etapie mają za zadanie opracować narzędzie/model/skrypt, który pozwoli określić zmianę miąższości warstwy wody w śniegu w przeciągu jednego dnia. Wzory do tego modelu otrzymali w postaci formuł przygotowanych w arkuszu Excel.

Melt_cof – współczynnik roztapiania (stały)
Temp – temperatura powietrza, Temp_1.tif  [°C],
Snow – początkowa miąższość warstwy wody w śniegu, Snow_1.tif [mm]
Rainfall – opad, Rainfall_1.tif [mm],
Melt – miąższość warstwy wody w śniegu, która ulegnie infiltracji
Sn_end – miąższość warstwy wody w śniegu, która pozostanie

Wzory/formuły z Excela

Melt = JEŻELI(B3>0;MIN((B3-0)*D3;E3);0)
Sn_end = JEŻELI(B3<0;E3+C3;MAX(0;E3-F3+C3))

  B C D E F G
1 Temp Rainfall Melt_cof Snow Melt Sn_end
2 [C] [mm] [mm/(d*C)] [mm] [mm] [mm]
3     2,74      

Jako odpowiedź podaj średnią wartość warstwy wody w śniegu, na danym obszarze z wykorzystaniem dostępnych danych przestrzennych i skalarnych.