Eliminacje

Zadanie 1 – Drezyna kolejowa  (3 pkt)

Pewien student, miłośnik pojazdów szynowych, skonstruował drezynę spalinową przystosowaną do poruszania się po torach kolejowych. Jej zasięg wynosi 60 km.

Po pomyślnym zakończeniu testów próbnych i uzyskaniu stosownych pozwoleń od zarządcy linii kolejowych student postanowił zwiedzić przy użyciu swojej konstrukcji województwo zachodniopomorskie. Jako punkt startowy wybrał dworzec kolejowy w Szczecinie.  Korzystając z załączonego schematu szlaków kolejowych wskaż gminę województwa zachodniopomorskiego na terenie której znajduje się punkt podróży najbardziej oddalony w linii prostej od lokalizacji początkowej.

Uwagi. Dzięki uprzejmości zarządcy linii kolejowych studentowi zostanie zapewniony niezakłócony i bezpieczny przejazd szlakiem kolejowym w dowolnym kierunku.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 2 – Lodowiec  (2 pkt.) 

Wyznacz wysokość czoła lodowca  w punkcie warstwy punkty_lodowiec_klif1 korzystając ze zdjęcia satelity SENTINEL 2  i metadanych zdjęcia (wykorzystaj cień klifu lodowca).

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 3 – Obliczenie procentowej powierzchni obiektów  (2 pkt)

Dla każdego obiektu warstwy „wojewodztwa.shp” uzupełnij w tabeli atrybutów pole POW_PROC wpisując do niego procentową powierzchnię danego obiektu w stosunku do powierzchni wszystkich województw. Zadanie należy wykonać w języku Python wykorzystując dostępne narzędzia programistyczne w aplikacji GIS. Wynikiem może być nowa warstwa z uzupełnionymi danymi lub zaktualizowana warstwa „wojewodztwa.shp”. Jako wynik podaj zrzut ekranowy (wklejony do formatki) obrazujący tabelę atrybutową zmienionej/utworzonej warstwy.

Uwaga. Kod Pythona zostanie zweryfikowany przez sędziego.

Dane do pobrania:  TUTAJ

Zadanie 4 – Trójkąt  (2 pkt)

Dany jest układ PL-1992 (EPSG:2180). Dany jest punkt o współrzędnych X=500000, Y=500000. Jest to NW narożnik prostokąta o rozciągłości równoleżnikowej i rozmiarach boków 10000 m i 5000 m. Znajdź centroid tego prostokąta. Prostokąt ten obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 60 stopni i przesuń o wektor XY [7000, -5000]. Znajdź centroid prostokąta po tej transformacji. Oba centroidy wyznaczają bok trójkąta równobocznego. Wyznacz z centymetrową dokładnością współrzędne pozostałego narożnika trójkąta wiedząc, że znajdzie się on na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwagi. Przez X rozumie się oś poziomą, przez Y oś pionową.

Zadanie 5 – Temperatura maksymalna w latach 2003-2013 (1 pkt)

Oblicz raster przedstawiający odchylenia standardowe temperatury maksymalnej w latach 2003-2013 następnie policz średnią wartość odchylenia standardowego dla całego rastra. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 6 – Strefa buforowa  (2 pkt)

W których województwach jest najwięcej oraz najmniej miejscowości w 10 kilometrowym buforze od jego geometrycznego środka. Podaj ich nazwę oraz liczbę miejscowości.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 7 – Liczba ludności powiatów  (2 pkt)

Podaj nazwy trzech powiatów województwa dolnośląskiego, których łączna liczba ludności w roku 2016 wyniosła 220271 osób, wiedząc, że jeden z tych powiatów sąsiaduje z dwoma pozostałymi. Zadanie wykonaj z wykorzystaniem załączonego pliku Powiaty02.shp oraz Powiaty_dane_GUS.xlsx.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 8 – Punkty temperaturowe (3 pkt)

Dane są pliki TIFF, w których przechowywane są dane o temperaturze mierzonej w różnych obszarach. Pliki te mają wspólny układ współrzędnych/odniesienia, natomiast ich rozdzielczości i obszary mogą być różne.

Dany jest także zbiór punktów w dwóch formatach: ESRI Shapefile punkty.shp oraz lista współrzędnych w pliku punkty.txt (oba pliki to ten sam zbiór punktów). Każdy z punktów może należeć do żadnego, jednego, kilku lub wszystkich obszarów danych w plikach TIFF. Z kolei, w plikach tych, wartość temperatury dla danego punktu może być zapisana lub może być jej brak (No Data). Zadanie polega na wyznaczeniu dla każdego punktu średniej temperatury z wszystkich obszarów, które zawierają dane z tego punktu. Uwaga — dla niektórych z punktów może być to niemożliwe z uwagi na brak obszarów z owymi punktami, lub na brak danych (No Data) w obszarach.

Jako odpowiedź podać należy:

* liczbę punktów, dla których udało się wyznaczyć średnią; oraz

* sumę wszystkich wyznaczonych średnich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Zadanie wykonaj z wykorzystaniem języka Python.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 9 – Kartogram odległości  (2 pkt)

Dostałeś zlecenie, aby za pomocą kartogramu pokazać średnią odległość gmin do Lublina, Wrocławia i Gdańska. Zlecające przedsiębiorstwo ma w wymienionych miastach magazyny. Odległość należy podać w kilometrach z dokładnością do pełnych kilometrów. Skorzystaj tylko z warstwy gminy_1.shp. Dla zamawiającego mapę, szczególnie  istotne są wartość średniej odległości do 300 km włącznie, które traktuje jako możliwe do zaakceptowania (pozytywne) dla jego przedsiębiorstwa. Gminy, dla których wartość będzie pozytywna chce zróżnicować co 25 km, pozostałe co 50 km. Zamawiający prosi aby za pomocą barw można było odczytać, które gminy mają dla niego wartości pozytywne, a które negatywne. Zamawiający prosi o mapę w formacie PDF na arkuszu A4. Jako odpowiedź na zadanie prześlij PDF oraz podaj ile gmin będzie w ostatniej klasie (o największych wartościach).

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 10 – Łączenie warstw (1 pkt)

Dwie warstwy poligonowe o identycznych nazwach (ale zawierające inne obiekty) zostały umieszczone w dwóch oddzielnych podfolderach:

Zautomatyzuj proces łączenia warstw zlokalizowanych w różnych podfolderach w jedną warstwę. Jako wynik prześlij zrzut ekranowy „narzędzia” automatyzującego.

Dane do pobrania: TUTAJ