Zadanie 5 eliminacje – rozwiązanie

  1. Za pomocą Kalkulatora rastrów (ArcToolBox>Spatial Analyst Tools>Algebra map) obliczyć raster ze średnią wartością piksela (temperatury maksymalnej), czyli zsumować rastry i podzielić przez 11. Zapisać wynik pod nazwą np. „średnia”.
  2. Za pomocą tego samego narzędzia obliczyć odchylenie standardowe korzystając z wyrażenia: SquareRoot((Square(“Tmax2003.tif”-“średnia”)+….+Square(“Tmax2013.tif”-“średnia”))/10)
  3. Zapisać wynik pod nazwą np. „odchylenie”. Wejść we właściwości tego rastra, zakładka Źródła i odczytać ze statystyk średnią wartość piksela.
  4. Odpowiedź: 0,58