Zadanie 7 eliminacje – rozwiązanie

Podaj nazwy trzech powiatów województwa dolnośląskiego, których łączna liczba ludności w roku 2016 wyniosła 220271 osób, wiedząc, że jeden z tych powiatów sąsiaduje z dwoma pozostałymi. Zadanie wykonaj z wykorzystaniem załączonego pliku Powiaty02.shp oraz Powiaty_dane_GUS.xlsx.

ROZWIĄZANIE:

  1. Wykonać złączenie Powiaty.02 (klucz ID_TER) z tabelą z danymi z GUS (klucz ID_TERYT) – Złączenia i relacje>złącz.
  2. Wygenerować tabelę bliskości – Narzędzia analizy> Bliskość> Generuj tabelę bliskości. Określić maksymalną liczbę najbliższych dopasowań: 2.
  3. W wygenerowanej tabeli pole IN_FID to pole zawierające FID powiatu, dla którego wyszukano dwa najbliższe powiaty (pole NEAR_ID).
  4. Złączyć tabelę bliskości (klucz NEAR_FID) z tabelą powiatów (FID).
  5. Otworzyć tabelę i zrobić podsumowanie kolumny IN_FID. Kliknąć w nazwę pola IN_FID prawym klawiszem myszy> Podsumuj… Obliczyć sumę dla pola LU_2016.
  6. Do tabeli podsumowującej (klucz IN_FID) dołączyć dane z tabeli Powiaty.02 (FID). Utworzyć nowe pole SUMA i, za pomocą kalkulator pól, obliczyć sumę pól Sum_LU_2016 i LU_2016. Posortować pole SUMA i odnaleźć wartość 220271 > IN_FID = 13 (powiat oleśnicki).
  7. Z wcześniejszej tabeli odczytać sąsiadów powiatu oleśnickiego tj. dla IN_FID=13, pole NEAR_FID=14 (powiat milicki) i NEAR_ID_12 (powiat oławski)
  8. Odpowiedź: powiat oleśnicki, milicki i oławski.