Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS w Lublinie
Dr hab.  Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
Dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
Przewodniczący Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki
Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w Warszawie