Finał

FINAŁ

 

ZADANIE 1 (za 2 pkt)

Dany jest punkt o współrzędnych X=750000 i Y=380000 (EPSG 2180). Stanowi on środek elipsy, w której jedna oś jest dwukrotnie dłuższa od drugiej. Elipsa jest skierowana dłuższą osią w kierunku NE-SW i ma pole powierzchni równe 100 000 000 m2. Jedna z półosi elipsy ma długość 3990,43 m.

 1. Podaj z dokładnością do 1 cm współrzędne punktów elipsy leżących na jej obwodzie i najbardziej oddalonych od środka oraz najbliższych jej środkowi.
 2. Podaj w hektarach (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) pole rombu powstałego po połączeniu tych punktów.

 

 

ZADANIE 2 (za 2 pkt)

Federacja Rosyjska rozmieściła rakiety Oniks w Obwodzie Kaliningradzkim (na stałym lądzie), jednak nie bliżej niż 15 km od granicy. Promień rażenia tych rakiet to 450 km.

 1. Ile europejskich miast (nie wliczając miast Federacji Rosyjskiej) znajduje się w zasięgu tych rakiet?
 2. Podaj czas dotarcia rakiety dla Lublina. Załóż, że punkt startu rakiety to punkt leżący na obrysie obiektu reprezentującego Kaliningrad bez 15 km strefy od granicy położony najbliżej Lublina. Przyjmij prędkość rakiety 2.5Ma (gdzie 1Ma = 340 m/s) oraz odległości elipsoidalne. Podaj czas w formacie mm:ss.

Dane:

 • Kontury granic państw country.shp
 • Miasta cities.shp

DO POBRANIA

 

ZADANIE 3 (za 2 pkt)

Oblicz o jaki procent zmniejszy się powierzchnia jeziora gdy poziom wody obniży się o 3 metry. Pierwotną powierzchnię jeziora definiują komórki rastra z wartościami innymi niż NoData. Wartość wynikowa należy podać z dokładnością do 0.1%

Dane:

 • morskie_oko_dem.tif

DO POBRANIA

 

ZADANIE 4 (4 pkt)

Do Ratowniczego Ośrodka Koordynacyjnego dotarły trzy informacje o zaobserwowaniu białej rakiety. Osoby przekazały informację o pozycji z której dostrzegły zdarzenie na morzu podając orientacyjny kierunek oraz dystans. W tabeli poniżej zostały przedstawione te informacje:

 

[m] lub ⁰ Informacja 1 Informacja 2 Informacja 3 Tolerancja
Współrzędne PL-1992 465720, 758523 465650, 758176 465528, 756287 0
Dystans 1600 1500 1900 ±300
Azymut geograficzny 135⁰ 120⁰ 45⁰ ±15⁰

Podaj powierzchnię obszaru poszukiwań z dokładnością do 100 m2.

 

ZADANIE 5 (za 2 pkt)

Dokonaj uproszczenia (simplification) przygotowanego obiektu liniowego (Wisla_fragment.shp) algorytmem Douglasa–Peuckera z parametrem tolerancji równym 500 m. Dokonaj oceny upraszczania podając w odpowiedzi średnią długość „strzałki” di obliczanej jak na poniższym rysunku, we fragmentach w obrębie makroregionów fizjograficznych wg Kondrackiego. Wyniki obliczeń podaj w tabeli. Obliczenia strzałki należy dokonać z dokładnością do 0,001 m, a wynik ostateczny podać z dokładnością do 1 m.

DO POBRANIA

 

ZADANIE 6 (za 3 pkt)

Dany jest numeryczny model terenu (DEM) w układzie WGS84 (dem_wgs84.tif) oraz drugi model (dem2.tif), który powstał przez transformację fragmentu modelu dem_wgs84.tif do innego układu (nieznanego). Określ układ współrzędnych (podaj jego nazwę) modelu dem2.tif, oraz przedstaw sposób rozwiązania problemu. Możliwe rozwiązanie to jeden z powojennych polskich układów współrzędnych. Zadanie należy rozwiązać w sposób analityczny. Analiza wizualizacji nie jest dopuszczona.

DO POBRANIA

 

ZADANIE 7 (za 3 pkt)

Dany jest rysunek poziomicowy z obszaru, przez środek którego przebiega dolina rzeczna oraz droga przecinająca w poprzek tą dolinę i biegnąca po grobli. Oblicz wysokość na jakiej będzie znajdowało się zwierciadło wody w tym zbiorniku  (z dokładnością do 0.1m n.p.m.), aby w dolinie rzecznej powyżej usypanej grobli mógł funkcjonować sztuczny zbiornik wodny, którego kubatura wyniesie 2448000 m3 (+- 2%). Jako wynik należy również stworzyć plik shapefile z zasięgiem takiego zbiornika.

Tolerancja w przypadku otrzymania różnych wyników wynosi 2% (48 960m3) i jest to zakres 2399040 – 2496960m3.

Dane:

 • Rysunek poziomicowy poziomice.shp
 • Lokalizacja drogi droga_grobla.shp

DO POBRANIA

 

ZADANIE 8 (za 4 pkt)

Dane są 4 sąsiednie arkusze map topograficznych opracowane w tej samej skali i tym samym układzie współrzędnych. Mapy te zostały skalibrowane do ich układu współrzędnych, a następnie każdy z arkuszy został transformowany do innego układu.

Dla każdej mapy należy wykonać transformację do jednego układu współrzędnych  i zapisać w nowych plikach. Mapy powinny się wyświetlić poprawnie obok siebie. Do pomocy można użyć wybranych granic administracyjnych. W raporcie opisz sposób rozwiązania problemu.

UWAGA: nie wolno używać narzędzia do kalibracji.

Dane:

 • topo_1.tif, topo_2.tif, topo_3.tif, topo_4.tif 

WKRÓTCE DANE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE

 

ZADANIE 9 (za 2 pkt)

Wykorzystując załączone warstwy oblicz czas przelotu nad terytorium Kazachstanu samolotu poruszającego się możliwie najkrótszą trasą pomiędzy portem lotniczym w Świdniku (Lublin Airport) i portem Baiyun Intl w chińskim mieście Guangzhou, wiedząc, że porusza się on ze stałą prędkością 800 km/h. Wynik wyraź w postaci gg:mm z dokładnością do 1 minuty.

Dane:

 • Lokalizacja lotnisk Lotniska.shp
 • Granica Kazachstanu Kazachstan.shp

DO POBRANIA

 

ZADANIE 10 (za 4 pkt)

Wyznacz trasę z punktu A (22.6903°E;51.2319°N) do punktu B (λ; φ), na którą składają się odcinki będące liniami geodezyjnymi. Długości tych linii [km] pomiędzy kolejnymi punktami pośrednimi trasy, tworzą 8-wyrazowy ciąg geometryczny o ilorazie 3 i pierwszym wyrazie równym 3. W odpowiedzi podaj współrzędne geograficzne punktu B (zapis dziesiętny DD z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) oraz jego nazwę geograficzną odczytaną z mapy (np. OpenStreetMap).

Nr_punktu Azymut geograficzny
1 (A) 54.00
2 331.00
3 19.00
4 15.00
5 305
6 321
7 319
8 67.66
9 (B)

 

⇒ ZADANIA ELIMINACYJNE