Eliminacje

ELIMINACJE

 

ZADANIE 1 (za 1 pkt)

Podaj nazwę miejscowości (może być ich kilka) najczęściej występującą w każdym z województw Polski wraz z liczbą ich wystąpień. Wynik przedstaw w tabeli.

Dane:

 

ZADANIE 2 (za 1 pkt)

W 2009 roku wokół lotniska Kraków-Balice w Krakowie został utworzony obszar ograniczonego użytkowania. Wprowadza on ograniczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz wyznacza lotnisku granice dla przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lotniczego.

Obszar ten został utworzony na mocy Uchwały Nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków – Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą obszar ograniczonego użytkowania dzieli się na trzy strefy – A, B i C, których granice wyznaczają izolinie poziomu hałasu.

Przygotuj zestawienie zawierające powierzchnię (m2) i procent pow. zajmowane przez każdą ze stref (A, B i C) i lotnisko (L) w obrębach ewidencyjnych : Aleksandrowice, Balice, Rząska i procent (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)

Dane:

DO POBRANIA

 

ZADANIE 3 (za 2 pkt)

  1. Stwórz regularną siatkę punktów oddalonych od siebie o 30 km na obszarze Polski. Punkt wysunięty najdalej w kierunku północno-zachodnim powinien mieć współrzędne: 192 998.458 m, 770 279.172 m, w układzie współrzędnych PL-1992.

  2. Do każdego punktu z regularnej siatki punktów przypisz informację o średniej wartości atrybutu “wartosc” punktów z warstwy losowe.shp oddalonych nie więcej niż 60 km od punktów regularnie rozłożonych.

Podaj wartość atrybutu “wartosc” z warstwy losowe.shp w punkcie regularnej siatki położonej najbliżej miejscowości Michałowo (gm. Gniewkowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie).

Dane:

DO POBRANIA

 

ZADANIE 4 (za 2 pkt)

Udostępnione linie widoczności kamer mają kończyć się na budynkach. Zaproponuj etapy wykonania tego zadania bez wykorzystania manualnej edycji i manualnej selekcji warstwy linie widoczności. W wyniku powinna powstać warstwa wektorowa zawierająca linie widoczności kończące się na budynkach (patrz rysunek). Podaj sumaryczną długość tych linii z dokładnością do 1 metra.

Dane:

 • Linie widoczności kamery monitoringu o równej długości linie.shp
 • Warstwa budynki budynki.shp
 • Lokalizacja kamery punkt.shp

DO POBRANIA

 

ZADANIE 5 (za 2 pkt)

Dane są współrzędne w układzie geodezyjnym punktów  K, L oraz M  (PL-1992).

 

Oznaczenie pkt. X [m] Y [m]
K 500 000 500 000
L 250 000 500 000
M 500 000 250 000

 

Podaj:

 1. Podaj długość odcinków |KL|, |LM| oraz |KM|
 2. Podaj wartość kąta utworzonego z odcinków |KL| oraz |LM|
 3. Podaj pole powierzchni poligonu utworzonego z punktów K, L oraz M.
 4. Który z odcinków |KL|, czy |KM| jest odwzorowany z mniejszymi zniekształceniami odległości?

 

ZADANIE 6 (za 2 pkt)

Na podstawie udostępnionych danych z lotniczego skaningu laserowego wygeneruj mapę (raster o rozdzielczości 1m) ilustrującą wysokość względną wysokiej roślinności  (High Vegetation), a następnie wskaż poligon (podaj Unique_ID), w którym jest najwyższa średnia wysokość. Podaj także wartość wysokości.

Dane:

 • fragment chmury punktów w formacie LAS (2 pliki)
 • granice poligonów hexagons_1ha.shp

DO POBRANIA

 

ZADANIE 7 (za 2 pkt)

Wskaż ile jest gmin w Polsce spełniających jednocześnie wszystkie wymienione warunki odniesione do 2015 roku:

 1. Dodatni przyrost naturalny,
 2. Mężczyzn więcej niż kobiet,
 3. Gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej w tym roku.

Podaj, w formie tabeli, liczbę takich gmin w każdym z województw (jeden rekord odpowiada jednemu województwu).

WSKAZÓWKA: pomiń gminy (plik shapefile) dla których nie ma danych statystycznych (GUS, 2015).

Dane:

DO POBRANIA

ZADANIE 8 (za 1 pkt)

Proszę określić miejscowość oraz współrzędne w układzie PL-2000 (strefa 7) najbardziej wysuniętego na północ narożnika działki nr 2136 widocznej na załączonym skanie mapy (dokładność 0.1m).

Dane:

 • Skan mapy (Zalacznik_zadanie14.tif)

DO POBRANIA

ZADANIE 9 (za 3 pkt)

Na podstawie udostępnionych danych (PL-1992) oblicz procentowy udziału punktów adresowych znajdujących się w obszarze, z którego dojście do stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego zajmuje więcej niż 5 min. Prędkość w tabeli atrybutów podana jest w km/h. Dopuszczalny błąd oszacowania wynosi 5%.

Dane:

 • Punkty adresowe pkt_adresowe.shp
 • Sieć dróg dla pieszych siec_drogowa_pieszy.shp
 • Stacje Lubelskiego Roweru Miejskiego stacje_LRM.xls

DO POBRANIA

 

ZADANIE 10 (za 3 pkt)

Na podstawie załączonej warstwy (Lubelskie.shp) oblicz łączną długość granic dzielących miasta od obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich województwa lubelskiego.

Dane:

 • Warstwa Lubelskie.shp

DO POBRANIA

 

 

⇒ ZADANIA FINAŁOWE