Analyse, czyli analizuj – przykładowe zadanie

ZADANIE:

Dany jest rysunek poziomicowy z obszaru, przez środek którego przebiega dolina rzeczna oraz droga przecinająca w poprzek tą dolinę i biegnąca po grobli. Oblicz wysokość na jakiej będzie znajdowało się zwierciadło wody w tym zbiorniku  (z dokładnością do 0.1m n.p.m.), aby w dolinie rzecznej powyżej usypanej grobli mógł funkcjonować sztuczny zbiornik wodny, którego kubatura wyniesie 2448000 m³ (+- 2%). Jako wynik należy również stworzyć plik shapefile z zasięgiem takiego zbiornika.

Tolerancja w przypadku otrzymania różnych wyników wynosi 2% (48 960m³) i jest to zakres 2399040 – 2496960m³.

 

DANE DO POBRANIA:

  • Rysunek poziomicowy (poziomice.shp)
  • Lokalizacja drogi (droga_grobla.shp)

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

  1. Z warstwy poziomice.shp utworzyć raster dem_1 o rozdzielczości 5m Utworzyć (Spatial Analyst Tools→Interpolation→Topo to raster).
  2. Z rastra  dem_1 wygenerować warstwę wektorową poz_dem.shp w cięciu 0.1m (Spatial Analyst Tools→Surface→Contour).
  3. Z warstwy poz_dem.shp należy wybrać tylko te obiekty, które przecinają się z warstwą droga_grobla.shp (Data Managment Tools→Layer and Table Views→Select Layer by Location). Nową warstwę należy zapisać jako poz_dem_wyb.shp.
  4. Przekształcić warstwę droga_grobla.shp oraz poziomicę o najniższej wartości z warstwy poz_dem_wyb.shp do nowej warstwy poligonowej poligon_1.shp. (Data Managment Tools→Features→Feature to Polygon)

5. Poprzez przypisanie do warstwy poligon_1.shp wartość wysokości wybranej poziomicy należy utworzyć nową warstwę poligon_wys_1.shp (Analysis Tools→Overlay→Spatial Join). Należy pamiętać aby była aktywna selekcja wybranej poziomicy.

6. Przekonwertować poligon_wys_1.shp na raster zb_1, ustawiając Value field na kolumnę CONTOUR, a Cellsize taki sam jak ma dem_1 (5×5) (Conversion Tools→To Raster→Polygon to Raster).

7. Przez porównanie zb_1 i dem_1 utworzyć nowy raster zb_1c, w którym wyznaczone zostaną powierzchnie, na których nastąpiły zmiany (Spatial Analyst Tools→Surface→Contour→ Cut Fill). W tabeli atrybutów rastra raster zb_1c należy sprawdzić objętość i powierzchnię obszaru zmian.

8. Powtórzyć procedurę od punktu 3 do punktu 6 (wybierając kolejne wartości poziomic), aż do uzyskania wartości objętości spełniającej warunek określony w opisie zadania

 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

218.8 m n.p.m.

volume (na rastrach 5x5m) 2 446 596 m³

Area 518 575 m²

Sędzia: dr Leszek Gawrysiak (UMCS)