Act, czyli działaj – przykładowe zadanie

Publikujemy ostatnie zadanie wraz z rozwiązaniem.

ZADANIE:

Wykonaj kartodiagram skokowy wektorowy sumaryczny ukazujący za pomocą szerokości linii wielkość emigracji z województwa małopolskiego do pozostałych województw. Początek linii leży w środku ciężkości województwa małopolskiego, a koniec w środkach ciężkości pozostałych województw lub innym dogodnym dla wizualizacji danych miejscu. Przedstaw również procedurę

DANE:

DO POBRANIA (wojewodztwa.shp, migracje_ludności_w_województwach_2015.xls)

 

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

1. W pierwszej kolejności należy przekształcić tabelę do struktury, która pozwoli na przetworzenie zawartych w niej danych w oprogramowaniu GIS. W pliku .xls należy dodać nową kolumną (kod_2) i na podstawie kolumny Kod wygenerować zapis, który będzie zgodny z formatem kolumn tabeli atrybutów warstwy wojwewódzwa.shp (format zapisu kolumny jpt_kod_je).

2.Należy zmodyfikować tabelę tak, aby pozostały w niej tylko dane dotyczące migracji z województwa małopolskiego. Wynikowy arkusz zapisać pod nazwą dane (tab. 1).

 

 

Tab. 1 Arkusz dane

Kod Nazwa emig_woj_m kod_2
0200000 DOLNOŚLĄSKIE 410 02
0400000 KUJAWSKO-POMORSKIE 101 04
0600000 LUBELSKIE 144 06
0800000 LUBUSKIE 76 08
1000000 ŁÓDZKIE 161 10
1200000 MAŁOPOLSKIE 0 12
1400000 MAZOWIECKIE 961 14
1600000 OPOLSKIE 96 16
1800000 PODKARPACKIE 777 18
2000000 PODLASKIE 69 20
2200000 POMORSKIE 203 22
2400000 ŚLĄSKIE 1730 24
2600000 ŚWIĘTOKRZYSKIE 319 26
2800000 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 71 28
3000000 WIELKOPOLSKIE 166 30
3200000 ZACHODNIOPOMORSKIE 118 32

 

3. Warstwę poligonową wojewodztwa.shp należy zamienić na warstwę punktową – woj_pkt.shp za pomocą narzędzia Features to Point (należy zaznaczyć opcję Inside)

4. W warstwie woj_pkt.shp należy zaznaczyć punkt reprezentujący woj. małopolskie, a następnie zapisać go do nowej warstwy mal_pkt.shp.

5. Następnie należy uruchomić edycję warstwy woj_pkt.shp i usunąć punkt reprezentujący woj. małopolskie.

6. Do warstwy woj_pkt.shp należy przyłączyć (Join and Relates → Join) dane z arkusza excela (dane.xls), a następnie zapisać (wyeksportować) ją do nowej warstwy – woj_pkt_dane.shp.

7. Generowanie linii wykonać można na dwa sposoby

7A. Opcja manualna

  • Należy utworzyć nową warstwę liniową (shp) i wrysować linie łączące punkt z warstwy mal_pkt.shp oraz punkty warstwy woj_pkt.shp.
  • Następnie wykorzystując narzędzie (SpatialJoin) należy warstwie shp przypisać atrybuty warstwy woj_pkt.shp.
  • Nową warstwę należy nazwać shp.

 

7B. Opcja automatyczna

  • Należy uruchomić okno ModelBuildera.
  • Do modelu należy dodać warstwy shp oraz woj_pkt_dane.shp.
  • Z menu głównego należy wybrać Insert → Iteration → Rowselection.
  • Kolejno należy opracować model jak na rycinie poniżej. Model ten iteracyjnie z warstwy shp, wybiera kolejne rekordy (punkty), które następnie łączy (Merge) z punktem z warstwymal_pkt.shp. Tworzy się tymczasowa warstw punkty_merge.shp, która w kolejnym kroku przekształcana jest na warstwę liniową (jedna linia) (Points to line), do której następnie dołączane są (SpatialJoin) atrybuty z obiektu, który aktualnie jest przetwarzany. Wynik każdej iteracji zapisywany jest w oddzielnym katalogu w postaci nowej warstwy, której nazwę tworzy stały człon “woj_” oraz numer kolejnej iteracji – zmienna %Value%.

  • Utworzone warstwy liniowe (woj_1. shp, woj_2.shp …..) należy połączyć w jedną warstwę woj_linie_dane.shp.

 

 

8. Następnie należy włączyć Właściwości warstwy woj_linie_dane.shp, przełączyć się na zakładkę Symbology i przejść do sekcji Multiple Attributes (Quantity by category) oraz do opcji Symbol size. W sekcji Fields opcję Values: należy zmienić na emi-woj_m. W celu zmiany wielkości (szerokości) wyświetlanych linii należy w opcji Symbol Size ustawić np. od 0,5 do 10,0, po czym kliknąć OK i Zastosuj.

9. Otrzymany obraz stanowi rozwiązanie zadnia.

 

 

 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ: