Ask, czyli pytaj – przykładowe zadanie

Nadszedł czas na prezentację rozwiązania przykładowego zadania. Wśród poleceń, z którymi zmagaliście się w ramach I AMG – GIS Challenge 2017 nie było takich, które opierałyby się tylko i wyłącznie na pracy z bazą danych czy tworzeniu zapytań SQL. Jednak mimo to, były zadania w których umiejętności te znalazły zastosowanie. Jednym z nich było zadanie 7 z Eliminacji. Wymagało ono wykonania szeregu selekcji danych z tabeli programu Excel. Wśród danych znalazły się pliki z granicami administracyjnymi oraz z danymi statystycznymi GUS.

 

ZADANIE: Wskaż ile jest gmin w Polsce spełniających jednocześnie wszystkie wymienione warunki odniesione do 2015 roku:

 1. Dodatni przyrost naturalny,
 2. Mężczyzn więcej niż kobiet,
 3. Gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej w tym roku.

Podaj, w formie tabeli, liczbę takich gmin w każdym z województw (jeden rekord odpowiada jednemu województwu).

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

 1. Chcąc wskazać gminy spełniające wymagane w zadaniu warunki należy w BDL zaznaczyć: Dane według dziedzin → Urodzenia i zgony → Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności.
 2. W następnym oknie należy odhaczyć opcje „2015” oraz „przyrost naturalny na 1000 ludności”. W kolejnym oknie należy upewnić się, że wybrana jest opcja “Układ wg TERYT” i przejść do sekcji „Zaznacz”.
 3. W sekcji “Zaznacz”,  w zakładce „Zaznacz gminy” należy wybierać: „gminy miejskie (1), gminy wiejskie (2), gminy miejsko-wiejskie (3)” i przenieś je do wybranych (2478 gmin).
 4. W następnym kroku należy wyeksportować dane do Excela wybierając Export → XLS tablica wielowymiarowa.
 5. Bezpośrednio w Excelu w nowej kolumnie należy użyć formuły formatowania warunkowego JEŻELI, sprawdzającej, czy wartość przyrostu jest większa od 0. Jeśli warunek jest spełniony należy przypisać „1”, a jeśli nie „0”.
 6. Należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej dla następujących danych: Dane według dziedzin → Stan ludności → Ludność wg grup wieku i płci.
 7. Bezpośrednio w Excelu, w nowej kolumnie należy użyć formuły formatowania warunkowego „JEŻELI”, sprawdzającej czy liczba mężczyzn jest większa od liczby kobiet. Jeśli warunek jest spełniony należy przypisać „1”, a jeśli nie „0”.
 8. W celu ramach realizacji trzeciego punktu polecenie należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej dla następujących danych: Dane według dziedzin → Stan ludności → Gęstość zaludnienia i wskaźniki.
 9. W tym kroku dodatkowo do pola wyboru należy dodać „Polska” (aby ustalić średnią gęstość zaludnienia).
 10. Bezpośrednio w Excelu w nowej kolumnie należy użyć formuły formatowania warunkowego „JEŻELI”, sprawdzającej, dla których gmin gęstość była mniejsza od średniej dla Polski. Jeśli warunek jest spełniony należy przypisać „1”, a jeśli nie „0”.
 11. Efektem powyższych działań są trzy arkusze (tabele), które nie są równoliczne (mają różną liczbę wierszy, ponieważ w niektórych gminach nie ma danych i nie da się wprost przekopiować danych z jednej kolumny do drugiej).
 12. W kolejnym kroku należy użyć formuły „WYSZUKAJ PIONOWO”. Do wybranej tabeli za pomocą tej formuły należy kolejno dodać wyniki z dwóch pozostałych tabel.
 13. W kolejnym kroku dla kolumn z wartościami „0” lub „1”, należy użyć formuły „JEŻELI”, sprawdzającej warunek gęstość*płeć*przyrost=1. Jeśli warunek jest spełniony należy przypisać „1”, a jeśli nie „0”.
 14. Uzyskane wyniki (325 gmin) należy posortować i podzielić na województwa pamiętając, że jego nazwę uzyskuje się z dwóch pierwszych cyfr kodu TERYT.

 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:  

województwo liczba gmin
DOLNOŚLĄSKIE 19
KUJAWSKO-POMORSKIE 47
LUBELSKIE 11
LUBUSKIE 10
ŁÓDZKIE 13
MAŁOPOLSKIE 20
MAZOWIECKIE 48
OPOLSKIE 2
PODKARPACKIE 12

 

Autorzy zadania: dr Leszek Gawrysiak

Sędzia odpowiedzialny za zadanie na I AMG – GIS Challenge 2017: dr Marcin Stępień

Rozwiązanie zadania: dr Marcin Stępień

Tekst: Joanna Borowska-Pakuła